سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

اجرای نرم افزار مدیریت بازارهای روز شهرداری اصفهان (جمعه بازار) در زیر ساخت نرم افزار سی آر ام یکی دیگر از پروژه های شرکت تراشه موج نگار بوده است